OBCHODNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE NA PROFILE FACEBOOK A INSTAGRAM

Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže o „Vyhraj 3 Cestovateľské denníčky“
(ďalej len „súťaž“).

1. Usporiadateľ súťaže

Spoločnosť Pietro Media, s.r.o.
Ing. Peter Remiš
F. Štefunku 4615/10
036 01 Martin
IČO: 46 450 599
DIČ: 2820004484
Zapísaná v OR ako vložka č. 55716/L (ďalej len „organizátor“).

3. Miesto konania a doba trvania súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. Doba trvania súťaže je stanovená na obdobie od 9. 12. 2020 od okamihu
vyhlásenia súťaže na sociálnej sieti Facebook a Instagram (ďalej len „Facebook a Instagram“), na Facebook profile travel2world.sk (https://www.facebook.com/travel2world.sk) a na Instagram profile travel2world.sk (https://www.instagram.com/travel2world.sk/) a to súťažným príspevkom, ktorý začína na: „VYHRAJ 3 Cestovateľské denníčky…“ do 16. 12. 2020 do 18:00 hod.

4. Podmienky účasti v súťaží

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá mé aktívny profil na sociálnej sieti Facebook a / alebo Instagram. (ďalej len „súťažiaci“).

Podmienkou účasti v súťaži je označiť v komentári pod súťažným príspevkom na Facebook profile travel2world.sk (https://www.facebook.com/travel2world.sk) a Instagram profile travel2world.sk (https://www.instagram.com/travel2world.sk/) dvoch priateľov, ktorým chýba cestovanie. Následne súťažiaci je povinný označiť súťažný príspevok „páči sa mi to“ a verejne zdieľať svoj súťažný príspevok. Na profile Instagram je podmienkou zdieľanie príspevku v „stories“.
Podmienkou pre získanie výhry je, aby vybraní 1 (jeden) súťažiaci na Facebook profile a 1 (jeden) súťažiaci na Instagram profile, zaslali do správy svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a adresu pre zaslanie výhry do 17. 12. 2020.

5. Priebeh súťaže

Súťaž prebieha výhradne prostredníctvom Facebooku na profile travel2world.sk (https://www.facebook.com/travel2world.sk) a Instagram profile travel2world.sk (https://www.instagram.com/travel2world.sk/). Súťažiaci sa súťaže zúčastní svojim komentárom, zdieľaním a označením súťažného príspevku „pači sa mi to“.
Výhercom sa stane 1 (jeden) súťažiaci, ktorý splní podmienky súťaže. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť na Facebook profile a súčasne aj na Instagram profile. Výhercovia budú následne kontaktovaní do správ na sociálnej sieti.

6. Výhry v súťaži

Výhercom sa stane 1 (jeden) súťažiaci na Facebook profile a 1 (jeden) súťažiaci na Instagram profile. Každý výherca získa 3 (tri) ks Cestovateľského denníčka pre seba a svojich 2 (dvoch) priateľov, ktorých súťažiaci označí v súťažnom komentári. Výsledky žrebovania budú uverejnené v „stories“ na Facebook profile travel2world.sk (https://www.facebook.com/travel2world.sk) a Instagram profile travel2world.sk (https://www.instagram.com/travel2world.sk/) a v komentári pod súťažným príspevkom.

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nemožno preplácať v hotovosti ani za ne poskytnúť inú vecnú náhradu. Neprevzaté výhry prepadajú vyhlasovateľovi. Podmienkou získania výhry je uvedenie kontaktnej adresy výhercu, telefónneho čísla a emailovej adresy. Výherca, ktorý si výhru neprevezme, alebo sa nedostaví k prevzatiu výhry v časedohovoreného s vyhlasovateľom súťaže a / alebo, ktorý nepreukáže splnenie podmienok účasti v súťaži stanovené v týchto pravidlách, stráca na výhru nárok. Vyhlasovateľ sa zaväzuje vo vzťahu k výhercovi uskutočniť dva pokusy o zaslanie oznámenia o výhre. Ak bude pokus neúspešný vyhlasovateľ je oprávnený rozhodnúť o prepadnutí výhry.

7. Osobné údaje

Usporiadateľ spracováva údaje účastníka v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“). Svojou účasťou vyjadruje účastník súťaže usporiadateľovi súhlas, aby pri organizácii súťaže spracovával jeho osobné údaje v rozsahu vyžiadanom v rámci účasti, a to výlučne s cieľom zaistenia tejto súťaže, počas trvania súťaže a najdlhšie 1 rok po jej ukončení. Správcom osobných údajov v zmysle zákona je Spoločnosť Pietro Media, s.r.o., Ing. Peter Remiš, F. Štefunku 4615/10, 036 01 Martin, IČO: 46 450 599,
DIČ: 2820004484, Zapísaná v OR ako vložka č. 55716/L,
organizátor nie je prevádzkovateľom osobných údajov, v čase konania súťaže a na účely jej vyhodnotenia má postavenie sprostredkovateľa. Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť údajov súťažiacich. Aby Usporiadateľ zabrániť neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejnenie, zaviedol vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré v rámci súťaže zhromažďuje. Súťažiaci je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich údajov o účele spracovania údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, o sprostredkovateľoch, o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov. Usporiadateľ je povinný takú informáciu poskytnúť bez zbytočného odkladu.
Pokiaľ sa súťažiaci domnieva, že Usporiadateľ spracováva jeho nepresné údaje, má právo požadovať od Usporiadateľa, aby také údaje opravil. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním údajov má súťažiaci právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov k Usporiadateľovi alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk Súťažiaci má ďalej právo na to, aby jeho údaje boli Usporiadateľom vymazané v prípade, že: o osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
o súťaží vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie;
o osobných údajoch, ktoré boli spracované protiprávne;
osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Spoločnosť vzťahuje.
Súťažiaci má ďalej právo na prenositeľnosť údajov spočívajúcu v práve požadovať od Usporiadateľa osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré mu poskytol, v bežne čitateľnom formáte. Osobné údaje v takej forme môže súťažiaci odovzdať inému prevádzkovateľovi alebo požadovať ich odovzdanie od Usporiadateľa.

8. Záverečné ustanovenia

1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Vyhlasovateľ týmto, nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany vyhlasovateľa, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
2. Každý súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy vyhlasovateľa.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo robiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenie súťaže, pozastavenie súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenie akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného konania alebo iného závadného správania zo strany účastníka ako je napr. manipulácia s výsledkami poradí alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže.
4. Táto súťaž, nie je akokoľvek sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná spoločnosťou Facebook, Inc, Facebook Ireland Limited alebo Instagram Súťažiaci je oboznámený s tým, že poskytuje svoje informácie vyhlasovateľovi súťaže a nie spoločnosti Facebook, Inc, Facebook Ireland Limited alebo Instagram.

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Aktuálne, úplné a záväzné znenie pravidiel súťaže je k dispozícii u vyhlasovateľa súťaže na www.travel2world.sk. V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou na: kontakt@travel2world.sk.

Dátum: 9. 12. 2020